Nyelvoktatás

Tisztelt Látogatók!

Ezen az oldalon a nagy hagyományokkal rendelkező idegennyelv oktatásunkról tájékozódhatnak.
A hagyományos nyelvoktatás mellett már nagyon hamar bevezettük az emelt szintű nyelvi oktatást az iskolánkban. Erre alapozva indítottuk el a két tanítási nyelvű képzést. Ennek a tapasztalatait is megosztjuk önökkel.
 

Idegennyelv oktatás

 

Intézményünk 17 osztályában 467 fő tanul.

Iskolánk arculatát évtizedek óta a magas szintű nyelvoktatás határozza meg. A jövő elvárásainak megfelelően a mai és a leendő diákjaink számára nem az a kérdés, hogy tud-e valamilyen nyelvet, hanem az, hogy hány nyelvet beszél.

Célunk ezért, hogy jól használható, biztos nyelvtudást adjunk tanulóinknak, amelyre alapozva mind a továbbtanulásban, mind később a munkaerőpiacon is megállják a helyüket. Fontosnak tartjuk, hogy a kor követelményeihez igazodva a diákjaink bátran, gátlások nélkül tudjanak kommunikálni idegen nyelven.

 

Nyelvoktatásunk alapjait az 1986-ban elindított emelt szintű angol nyelvi képzés, majd az 1987-ben bevezetett emelt szintű német nyelvi képzés adja. Az emelt szintű csoportjainkban második osztálytól tanulják a nyelvet, tanulóink szinte teljes létszámmal sikeres alapfokú nyelvvizsgával  fejezik be tanulmányaikat. Az utóbbi években, a legszorgalmasabb, legtehetségesebb tanulóink már a középfokú nyelvvizsgára is vállalkoznak ezekből a csoportokból.

 

2008. szeptemberében ismét nagy előrelépést tettünk a nyelvoktatás terén, amikor új képzési formaként elindítottuk a magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást. 

 

Miben új ez a két tanítási nyelvű program?

  • A korai nyelvoktatás az anyanyelvi fejlődés fázisait járja végig.
  • Az évek során kialakul egy spontán beszédbátorság, egy idegen nyelvi kommunikációs képesség.
  • A képzés keretében már első évfolyamtól tanítjuk az angol nyelvet, de még nem tanulnak írni, olvasni célnyelven az első osztályosok.
  • A nyelvtan illetve az olvasás-írás tanítását megelőzi a beszéd, illetve a beszédértés tanítása.
  • A módszerekben a szóbeli és vizuális eszközökre támaszkodunk.

Milyen tantárgyakat tanulnak angol nyelven a tanulók a két tanítási nyelvű képzés során?

  • Tanulóink heti 5 órában tanulják az angol nyelvet nyolc éven keresztül.
  • Ezen kívül minden évfolyamon 3 tantárgy tanítása folyik angol nyelven.
  • Az 1. és 2. osztályban három készségtárgyat – ének, rajz, testnevelés – tanítunk angolul. Természetesen az ének - zene tanításában az angol dalok mellett amagyar népdalkincset is megismerik tanulóink.
  • 3. és 4. osztályban az éneket felváltja a környezetismeret tantárgy, amit nagyon kedvelnek diákjaink.
  • Felső tagozaton, 5. és 6. osztályban célnyelvi civilizációt, természetismeretet és testnevelést, míg 7. és 8. osztályban célnyelvi civilizációt, földrajzot és történelmet tanítunk angolul. A természetismeret és a történelem tantárgyat magyar és angol modulokban oktatjuk. A magyar történelmet magyar nyelven, az egyetemes történelmet angol nyelven tanulják a diákok. A számonkérés is a tanult nyelven történik.

Mind az emelt, mind a két tanítási nyelvű osztályokban a munkánkat anyanyelvi lektor segíti.

Eredményeink:

Az angol és német tagozatra járó diákjaink szinte teljes létszámmal alapfokú nyelvvizsgát tesznek a 8. osztály végére. A legszorgalmasabb tanulók sikerrel próbálják meg a középfokú nyelvvizsgát is.

2016. júniusában végzett az első két tanítási nyelvű osztályunk, amelyben diákjaink szinte teljes létszámmal középfokú nyelvvizsgával fejezték be a nyolcadik osztályt.

Diákjaink számos országos nyelvi versenyen indulnak és érnek el kimagasló eredményeket. Minden évben részt veszünk az Országos Angol és Német Nyelvi Versenyen, a TITOK Tesztversenyen, a tankönyvkiadók országos versenyein, amelyekben tanulóink rendszeresen az első tíz helyezett között végeznek.

Lehetőség a második nyelv tanulására:

2010/2011-es tanévtől az 5-8. osztályos gyerekeknek heti két órában, szakköri keretek között biztosítjuk a második idegen nyelv tanulását. Az elért eredmény a tanulók bizonyítványában is szerepel. Sokan a második idegen nyelvet a továbbtanuláskor az emelt szintű csoportban tudják folytatni. Diákjaink az angol, a német és az orosz nyelvek közül választhatnak.

Az idegen nyelv minél hatékonyabb elsajátítására, a nyelvi tudás gyakorlati alkalmazása és bővítése érdekében nyelvtanáraink rendszeresen szerveznek tanulmányi és országismereti utakat a célnyelvi országokba. 1994 óta Nagy Britanniába ( Anglia-Wales-Skócia) és 1996 óta Ausztriába látogathatnak el diákjaink.

Hogyan lehet bekerülni az emelt szintű nyelvi képzést folytató, illetve a két tanítási nyelvű osztályokba?

Hangsúlyozzuk, hogy az első osztály megkezdéséhez nem szükséges előzetes nyelvtanulás. A mi feladatunk, hogy az iskolánkba érkező gyerekeket megtanítsuk írni, olvasni, és arra az idegen nyelvre, amelyet választottak.

A tagozatos osztályainkba az iskolánk körzetéhez tartozó gyerekeket tudjuk felvenni,a két tanítási nyelvű osztályainkba Kaposvár város bármelyik körzetéből jelentkezhetnek a tanulók.

Természetesen a kiváló eredményekhez, amelyet diákjaink elértek az évek során elengedhetetlen a szorgalom és a  tanulás, de különleges képességek nem szükségesek. Iskolaérett játszani szerető és a tanulásra motivált gyerekeket várunk iskolánkba.

 

Idegennyelvi munkaközösség

 

 

Tapasztalatok a két tanítási nyelvű képzésről


A 2008/2009-es tanévtől folyik iskolánkban a magyar-angol két tanítási nyelvű képzés. Az indulás óta töretlen  a népszerűsége ennek az oktatási formának.

                 Gyakran merül fel kérdésként, hogy hány éves korban érdemes elkezdeni a nyelvtanulást. Vannak, akik félnek, hogy az anyanyelvi oktatás kárt szenved, ha már az 1. osztályban idegen nyelvvel ismerkedik a gyerek. Ezt a mi tapasztalataink egyértelműen megcáfolják.

                Az első évben nagy hangsúlyt fektetünk a magyar nyelven történő írásra és olvasásra. Az angol órákon szóbeli oktatás folyik. A gyerekek lelkesen várják a nyelvi órákat, mert játékokat, dalokat, verseket és vicces történeteket tanulnak. Észre sem veszik, hogy közben egy másik nyelv szókincsével, kifejezéseivel, kultúrájával is megismerkednek. Megtanulják az üdvözlési formákat, értik az órai utasításokat, a legfontosabb kifejezéseket. Ez elősegíti a nyelvi lektor óráin a kommunikációt. Nagyon motiváló számukra az angol nyelvterületről érkező tanárok jelenléte, akikkel az első pillanattól kezdve igyekeznek megértetni magukat. A lektort szinte „családtagnak" tekintik, szívesen látott vendég az osztály kirándulásain, az iskolai rendezvényeken is.

                Az első két évben az angol nyelv mellett a testnevelés, a rajz és az ének órák egy része folyik angol nyelven. Természetesen a nyelvtanulás mellett nagyon fontos, hogy a gyerekek testnevelés órán sokat mozogjanak, rajz órán elsajátítsák a különböző rajztechnikákat és ének órán a magyar népdalkinccsel és a zenei alapokkal is megismerkedjenek.

                A harmadik év minőségi ugrás a nyelvtanulásban. Előtérbe kerül az írás és olvasás fejlesztése. Elkezdődik a nyelvtani szabályok tudatosítása. Azt tapasztaljuk, hogy az idegen nyelven történő olvasás sok gyereknél javítja a magyar nyelven történő olvasás technikáját is. A szövegek anyanyelven történő értelmezése pedig sokat segít az új tantárgyként belépő fogalmazásban.

                Harmadik osztálytól tanuljuk a természetismeretet angolul. Talán ettől tartanak a gyerekek és a szülők is a legjobban. Képesek lesznek-e ennyi idős korban idegen nyelven tanulni, felelni, dolgozatot írni? A több éves tapasztalat alapján azt mondhatom, hogy igen. A gyerekek sok segítséget kapnak az új ismeretek elsajátításához. Egy-egy lecke feldolgozására 2-3 tanítási órát szánunk. Vázlatírással és változatos munkaformákkal segítjük őket a tanulásban. A délutáni tanórákon is rendszeresen ismétlünk, gyakorlunk. Negyedik osztálytól  már nem jelent gondot a hosszabb szövegek megértése és elsajátítása sem.

                Ötödik és hatodik osztályban a heti öt angol óra mellett a testnevelés, a civilizáció és a természetismeret órákat tartjuk célnyelven.

                A természetismeret heti három órájából kettő angol, egy magyar nyelven zajlik. A magyar nyelvű órák a magyar szakszókincs megismerését, az angol nyelvű tananyag előkészítését és a részletesebb magyarázatot szolgálják. Mivel mindkét nyelven számon kérjük a tananyagot, a középiskolába kerüléskor nem okoz majd hátrányt a két tanítási nyelvű képzés. 

                A civilizáció tantárgy keretében megismerkednek diákjaink az angol nyelvterületek történelmével, földrajzával és kultúrájával.

                A hetedik és a nyolcadik évfolyamon a testnevelés tantárgyat a történelem célnyelven történő tanítása váltja fel. Heti két órában angol nyelven tanítjuk az egyetemes történelmet, heti egy órában magyar nyelven tanulják a magyar történelmet, ezzel is erősítve az idegen nyelv tanítása mellett a magyarság tudatukat.

                Hatodik és nyolcadik évfolyamon kötelező mérésen vesznek részt tanulóink. A 6. évfolyam végén az A2 KER szintű mérés, a 8. évfolyam végén pedig a B1 KER szintű mérés követelményeinek kell megfelelniük. A 2013/2014-es tanévben először vettünk részt 6. évfolyamosokkal ezen a megmérettetésen. Minden tanulónk teljesítette az A2 KER szint követelményeit, 86,5%-os kiváló átlaggal.

Célunk, hogy 8. osztályos diákjaink a középfokú nyelvvizsga letételéhez szükséges tudás birtokában legyenek.

                Az eddigi tapasztalatok alapján megállapíthatjuk, hogy a képzésben részt vevő gyerekek a szorgalmuknak, kitartó munkájuknak, tanáraiknak és a támogató szülőknek köszönhetően kiváló eredményeket érnek el, megszeretik az idegen nyelvek tanulását. Ezt az is bizonyítja, hogy a  magas angol óraszám mellett sokan élnek az iskolánk által nyújtott lehetőséggel és a felső tagozatban megkezdik a második idegen nyelv elsajátítását is.

                Minden tanulni szerető, tudásra vágyó gyereknek ajánlom a két tanítási nyelvű képzési  formát.

 

                                                                               dr. Varga Tamásné

                                                                   a két tanítási nyelvű munkaközösség vezetője