Beiratkozás

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2017.

2017.

Tanköteles, azaz 2011. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor szükséges iratok:

- A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

- Az óvodai szakvélemény eredeti példánya

- Nevelési Tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény (ha van)

- Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

- Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására

- Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozat

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a jogorvoslati kérelmet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvár Megyeközponti Tankerületének igazgatója hivatott elbírálni.